dissabte, 7 de desembre de 2013

Competencies digitals dels mestres

En altres països existeixen indicadors que ajuden a avaluar les competències digitals dels mestres. Això seria necessari a Espanya perquè ajudaria a avaluar els punts on es troben els docents amb la finalitat d'incorporar les competències necessàries a treballar dins els plans de formació inicial i dins els plans de reciclatge. 

Segons la investigació ACOT existeixen cinc fases per on passen els mestres quant a les seves competències digitals. Aquestes fases no són immediates i es tarda entre 3 i 5 anys en assolir-les:

Primera fase. ACCÉS. Aprendre l’ús base de les noves tecnologies (dura un any con a mínim).

Segona fase. ADOPCIÓ. Fer el mateix que es feia abans, però amb els ordinadors (ús de tecnologia però cero innovació didàctica).

Tercera fase. ADAPTACIÓ. S’integren les noves tecnologies augmentant la productivitat i el ritme de feina. Representa una millora del procés.

Quarta fase. APROPIACIÓ. Experimentar noves maneres de treballar, didàcticament parlant, emprant les noves tecnologies.

Cinquena fase. INNOVACIÓ. Mestres que utilitzen la tecnologia com mai s'havia fet avanç. Creen noves metodologies partint de les noves tecnologies.

Concretament, crec que hem trobo entre la tercera i quarta fase, ja que he millorat el ritme i la productivitat a l’hora de realitzar tasques durant els meus estudis de grau i, en part, també he dissenyat activitat, projectes, etc. on s’empren les noves tecnologies per a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge. També, el fet de treballar amb la plataforma Moodle m’ha immers en noves formes de treballar i d’aprendre.

La incorporació de les TIC a l'àmbit educatiu

Després d’aquest temps aprofundit sobre l’ús i les aplicacions de les noves tecnologies dins l’àmbit educatiu hem de realitzar un núvol de paraules emprant aquelles que ens venen al cap quan reflexionem sobre aquest tema.

Particularment, hem d’emprar l’eina Wordle (www.wordle.net) per a realitzar-la. Emprant aquesta eina podem realitzar una representació visual per a definir un concepte. És una forma original i atractiva de plasmar paraules fonamentals relacionades amb un tema concret. Per si no coneixeu aquesta eina us deixo un enllaç a la Guia d’ús del Ministeri d’Educació.
 
Aquest és el meu Wordle

<a href="http://www.wordle.net/show/wrdl/7364353/TIC"      title="Wordle: TIC"><img      src="http://www.wordle.net/thumb/wrdl/7364353/TIC"      alt="Wordle: TIC"      style="padding:4px;border:1px solid #ddd"></a>

dilluns, 25 de novembre de 2013

Societat de la informació, tecnologies digitals i educació

En aquesta lectura, Manuel Area aborda alguns dels problemes i reptes educatius en relació a la societat de la informació en la que vivim. Quan fa referència al concepte d’educació, no es refereix només a una necessitat de la infància i la joventut, sinó que inclou l’edat adulta, ja que considera que la situació actual requereix d’una educació contínua de tota la població per tal d’avançar en el desenvolupament polític, social, cultural i econòmic.

Aquesta situació social la considera una “tercera revolució industrial”, ja que suposa una profunda transformació econòmica, social i cultural relacionada amb l’aparició de les noves tecnologies. Cada vegada més, els interessos dels diferents agents socials es projecten entorn les noves tecnologies, el concepte de globalització i la ideologia neoliberal, imposada pels EUA.

L’actual sistema capitalista ha afavorit el accelerat desenvolupament de les tecnologies digitals, ja que la tecnologia provoca un consum en massa: la gent compra les darreres novetats, es prioritza la compra de tecnologia davant necessitat més bàsiques, la gent s’endeuta per comprar tecnologia, etc. També, la publicitat i les noves maneres de comunicació mitjançant les xarxes socials fan que la població senti la necessitat de consumir tecnologia.


Davant aquest nou model trobem diferent perspectives: la mercantilista, que defensa que la societat de la informació suposarà una major benestar social; la crítica-política, que defensa que la tecnologia ha d’esdevenir un servei pel desenvolupament social i no ha d’estar controlat per grans institucions; la tecnocentrista, que defensa que les noves tecnologies seran l’eix central del canvi social i la apocalíptica, que veu en les tecnologies el fi dels ideals i valors humans. Personalment, crec que hem d’arribar a un equilibri entre les diferents postures a l’hora d’analitzar el fenomen de les noves tecnologies.

Per altra part, l’autor inclou la seva visió davant les noves tecnologies en un apartat que crec que defineix molt bé les conseqüències de l’actual model de societat: “Llums i ombres de les noves tecnologies”. Aquest concepte deixa entendre que, malgrat totes les avantatges que ens aporten les noves tecnologies, també hem de tenir present les desavantatges que comporten.

Per citar algunes avantatges podem dir que faciliten la comunicació entre les persones rompent les barreres espacials i temporals, permet l’accés a gran quantitat d’informació, accedir a biblioteques, arxius, bases de dades, etc. També, milloren la qualitat dels serveis i ofereix noves formes de producció i nous llocs de feina.

Per altra part, trobem la part contrària, les desavantatges. Entre algunes podríem citar l’uniformisme cultural en detriment de la diversitat, la sobredosis d’informació, la dependència cap a la tecnologia, la bretxa digital, la pèrdua de privacitat, la substitució de llocs de feina de persones no qualificades per màquines, etc.

Davant aquest nou model social, les institucions educatives han de respondre de manera adequada. Per això, és necessari un canvi en la metodologia tradicional i en la concepció de l’infant que ha de passar a ser el protagonista del seu aprenentatge. Les noves tecnologies esdevindran eines per a arribar a la informació i el mestre serà un guia que acompanyarà a l’infant i planificarà situacions riques d’aprenentatge. Serà necessari que l’infant aprengui a cercar, analitzar, constatar i sintetitzar la informació que trobi.

L’educació segueix essent el motor del canvi social i, actualment, la societat requereix que les institucions escolar s’adaptin a l'actual societat de la informació. Però l’escola té l’obligació d’educar amb i per les noves tecnologies, és a dir, ha d’afavorir el desenvolupament de persones amb les aptituds necessàries per a emprar les noves tecnologies, però també persones responsables i crítiques amb el seu ús.

Area, M. (2002). Sociedad de la información, tecnologies digitales y educación. Recuperat el 20 de novembre de 2013: http://www.tecnoedu.net/lecturas/materiales/manual_area/tema1.pdf

dimecres, 6 de novembre de 2013

5 claus per a una bona integració de les TIC als centres docents

A l'article de Marquès Graells P., "5 claves para una buena integración de las TIC en los centros docentes", podem trobar de manera clara i sintètica quines són les consignes mínimes perquè es pugui donar una veritable integració de les noves tecnologies dins les escoles.

La lectura ens proposa 5 claus que emergeixen dels resultats de vàries investigacions i dels seguiments a les Administracions Educatives que ha realitzat el Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB.

A continuació, mencionaré les 5 claus que s'han de tenir en compte per a una integració adequada de les TIC, és a dir, perquè les noves tecnologies esdevinguin eines que contribueixin a la millora dels processos d'ensenyament-aprenentatge:

1. Comptar amb les bases tecnològiques necessàries: pissarra digital , un ordinador amb connexió a Internet i un projector a cada aula, algun ordinador més a l'aula per a activitats de suport, aules d'informàtica amb un ordinador per a cada alumne o per a cada parella, Intranet educativa (per a compartir recursos i comunicar-se amb la comunitat educativa), biblioteca amb ordinador i que cada infant tingui un ordinador amb connexió a casa seva.

2. Coordinació i manteniment dels recursos TIC per a que estiguin sempre operatius i disponibles. L'ús d'aquest recursos ha de ser bàsic i intuïtiu, tant pel professor com per l'alumne.

3. Recursos didàctics adequats. Per això, el professorat haurà d'avaluar els recursos i tenir a l'abast portals i plataformes de referència (editorials, Administracions Educatives, comunitats virtuals de professors, etc.).

4. Suport de l'equip educatiu i de la comunitat educativa. Aquestes experiències amb les noves tecnologies no s'ha de limitar a fets puntuals liderats per alguns professors, sinó que ha de ser una tasca consensuada i coordinada entre tots els agents educatius.

5. Adequada formació del professorat, ja que si els mestres realment coneixen l'ús i les avantatges que les noves tecnologies poden aportar a la seva tasca, això farà que augmenti la seva motivació i desenvoluparan una actitud més positiva cap a les TIC.


Marquès Graells, P. (2007, 26 de novembre). "5 claves para una buena integración de las TIC en los centros docentes". Organización de Estados Iberoamericanos. XXII Semana Monográfica de la Educación. Recuperat el 6 de novembre de 2013 de: http://www.oei.es/tic/santillana/marques.pdf

dimarts, 5 de novembre de 2013

El plaer d'emprar les TIC a les aules d'Infantil

L'article "El placer de usar las TIC en el aula de Infantil" d'Asorey Zorraquino, E. i Gil Alejandre, J., ens ofereix algunes propostes motivants que poden ajudar a integrar les TIC com a eines quotidianes dins els processos d'ensenyament-aprenentatge a l'etapa d'Educació Infantil. 

Els autors ens proposen la introducció de les TIC com a part integrant dels projectes de feina que es donin a les aules i no com a objectes que emprem de manera aïllada, com a premi o en esdeveniments especials. 

Per arribar a la integració definitiva de les noves tecnologies dins les aules, no basta amb la mera presència dels ordinadors, sinó que és necessari un canvi a nivell metodològic i organitzatiu de la pràctica diària.

En primer lloc, s'han de realitzar canvis en l'organització dels recursos i dels espais. És necessari comptar amb connexió a Internet i, preferiblement, hem de crear un racó per a l'ordinador (que faciliti el treball individual o en grup) i un espai per a projectar.

En segon lloc, hem de reestructurar el temps, permetent certa flexibilitat i preveient períodes per a treballar amb les noves tecnologies, per a fer exposicions, per a la recerca d'informació, etc. De la mateixa manera, el mestre també ha de preveure temps dins el seu horari per a la formació i la creació de material multimèdia propi.

En tercer lloc, hem de tenir en compte el tipus d'agrupament per treballar tant l'autonomia com la socialització i la interacció dels alumnes. Per això, les nostres propostes hauran de contemplar diferents agrupacions: de forma individual, parelles, petit grup i gran grup.

Per altra part, els autors ens donen algunes idees per a treballar amb les TIC a les aules d'Educació Infantil. Alguns exemples són:

 •  Emprar programes per a l'escriptura i la lectura (reconeixement de lletres i d'algunes tecles com l'enter, el tabulador, l'esborrador, etc.)
 • Resolució de dubtes mitjançant la recerca per la xarxa (cercar, seleccionar i contrastar informació).
 • Visualització d'imatges, mapes, dibuixos, documentals, pel·lícules, etc. relacionades amb el projecte treballat.
 • Presentacions atractives que complementin els aprenentatges del grup.
 • Emprar càmeres de vídeo per a enfocar (com amb un microscopi) feines, llibres, petits animals, flors, etc.
 • Programes de so per a treballar l'expressió oral i la lectura (enregistrament de cançons, endevinalles, contes, poemes, etc.). D'aquesta manera, els propis alumnes podran avaluar els seus processos.
 • Internet com a eina de comunicació: correu electrònic, càmera web, blocs, etc.

Personalment, crec que aquest article pot ajudar als docents actuals i als futurs mestres, com nosaltres, a augmentar la motivació envers les noves tecnologies, ja que ens proporcionen idees molt atractives i creatives. Això en farà reflexionar sobre si s'està donant un bon ús als ordinadors, pissarres digitals, tabletes, etc. amb que compten avui dia, tant a les escoles com a les llars.

En definitiva, tota la comunitat educativa ha de caminar cap a una nova cultura tecnològica on els alumnes es caracteritzen per una nova forma d'aprendre i de processar la informació. En el futur, aquest alumnes no només hauran de saber emprar les TIC, sinó que hauran de ser capaços d'emprar les noves tecnologies de manera creativa, positiva i crítica.

Asorey Zorraquino, E. i Gil Alejandre, J. (2009, 12 de novembre), El placer de usar las TIC en el aula de Infantil (Versió electrònica). Tribuna Abierta. Recuperat el 5 de novembre de 2013 de: http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/n12-asorey-zorraquino.pdf

dijous, 31 d’octubre de 2013

Avaluació recursos multimèdia

Com a mestres, hem d'aturar-nos per a avaluar els diferents recursos multimèdia que proposem als nostres alumnes d'Educació Infantil. Per començar, he avaluat un dels recursos multimèdia que vaig compartir la setmana pasada:


http://mestreacasa.gva.es/web/guest/52?p_p_id=101_INSTANCE_T7pw&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_T7pw_struts_action=%2Ftagged_content%2Fview_content&_101_INSTANCE_T7pw_redirect=%2Fweb%2Fguest%2F52%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_T7pw%26p_p_action%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_T7pw_keywords%3D%26_101_INSTANCE_T7pw_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_T7pw_andOperator%3Dtrue%26cur%3D23&_101_INSTANCE_T7pw_assetId=4700919179

Concretament, he emprat la graella que ens proposa el grup DIM (Didàctica, Innovació i Multimèdia) de la Universitat Autònoma de Barcelona per a avaluar aquest recurs.

dimecres, 30 d’octubre de 2013

Taller edició so

En aquest tercer taller pràctic ens hem submergit en el món de l'edició de so. Concretament, hem treballat amb el programa Audacity (us podeu descarregar la versió gratuïta a http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Audacity).Durant aquesta setmana, hem après a manipular arxius d'àudio digital i hem creat una cunya radiofònica que inclou una música de fons, una locució amb veu i alguns efectes inserits. Per a realitzar la cunya he treballat amb n'Estela (www.estelacollmarques.blogspot.com.es) i ha estat tot un plaer, ens hem divertit molt. Aquest és el resultat, espero que us agradi!!


divendres, 25 d’octubre de 2013

Recursos multimèdia a la xarxa

La quantitat de recursos multimèdia que trobem a la xarxa per treballar en Educació Infantil són infinits. Hi ha recursos per a diferents edats i per a treballar gran diversitat de continguts.

Concretament, per a emprar amb infants de 6è d'E.I. he triat aquests dos jocs que treballen el mateix concepte: la lògica-matemàtica. Ambdós, són graelles de doble entrada i l'infant ha de pensar quina és la figura correcta per a cada casella. 

Sobretot, m'ha agradat per la senzillesa i claredat del disseny. Vull destacar la diferent manera de tractar el possible error de l'infant. En el primer joc, encara que dóna instruccions com "vuelve a intentarlo" o "fijate mejor", el precedeix un sonor "No" que pot arribar a desmotivar l'infant. En el cas del segon joc, quan l'infant s'equivoca, només un so el fa adonar-se'n de l'error.


A més, us vull recomanar Symbaloo com a eina per a la recerca de recursos multimèdia, ja que hi ha moltes pàgines on trobarem classificats els recursos per temes o per edats i, fins i tot, ens podem crear la nostra pròpia i tenir accés directe als recursos que ens agraden i que hem seleccionat prèviament.

 

dimarts, 22 d’octubre de 2013

Drets d'autor i propietat intel•lectual a Internet

A la nostra societat actual, cada vegada és més comú l'ús de les noves tecnologies. I no només per a la recerca i consulta d'informació, sinó per a crear i dissenyar nous recursos (material multimèdia, blocs, webs, etc.). Per tot això, és molt important que comencem a plantejar-nos quin ús fem dels recursos que trobem a la xarxa

El primer pas cap a una bona utilització dels recursos és l'educació. Hem de conèixer quins són els recursos que podem emprar lliurement i on trobar-los. Així mateix, hem d'aprendre a citar les nostres fonts i l'autoria dels recursos que emprem.

Com a futurs mestres, hem d'actuar respectant aquesta autoria, per així poder transmetre aquest valor als nostres alumnes, és a dir, ser un bon model per a ells en l'ús de les noves tecnologies. Per exemple, cada vegada més a les escoles es treballa amb recursos oberts d'accés lliure i gratuït, com l'Open Office.

Per poder procedir amb correcció en relació a aquest tema és molt important, en primer lloc, conèixer els principis bàsics sobre propietat intel·lectual, així com saber identificar fonts de recursos legals citar l'autor de l'obra, diferenciar els tipus de llicències, etc. 

En base a la lectura de l'article "Derechos de autor y propiedad intelectual en Internet para la Educación" de M.A. Suvires García i S. Ruiz Galacho, es pot dir que els dos principals drets dels autors són els drets morals, que són irrenunciables i intransferibles, i els drets patrimonials, que l'autor pot cedir a tercers per a la reproducció i distribució de l'obra.

Quant a les diferents llicències que existeixen, de més a menys restricció trobem:
 • Copyright: les obres tenen tots els drets reservats, en cas que no s'especifiqui el contrari. No és necessari cap logotip per indicar el Copyright.
 • Creative Commons: l'autor cedeix alguns drets a terceres persones. Hi ha diferents tipus, per exemple: Reconeixement (permeten l'explotació econòmica de l'obra); Reconeixement no comercial (aquelles llicències que cedeixen l'ús de l'obra sense cap finalitat lucrativa i citant sempre l'autoria de la mateixa), etc.
 • Domini públic: el termini de protecció de drets patrimonials expira 70 anys després de la mort de l'autor i l'obra pot ser emprada per qualsevol. 

Això ens ajudarà a saber distingir els diferents tipus de recursos que trobem a Internet i a escollir aquells que són lliures o que es poden emprar, sempre que citem la seva autoria. Aquesta tasca és complicada, ja que Internet és un espai on es comparteix molta informació, i molts recursos, i no sempre s'especifica el tipus de llicència que aquests tenen. 

Actualment, molts autors de blocs autoritzen a emprar els seus recursos, fins i tot, posen a l'abast del lector els HTML per a què tothom pugui emprar il·lustracions, imatges, fons, etc. per a dissenyar el nostre propi blog. A més, trobarem pàgines exclusives per a la recerca de recursos oberts, així com recerques avançades (per a exemple a Google) on podem triar recursos amb un tipus de llicència determinada. 

En definitiva, això ens durà un poc més de temps de recerca o de citació, però d'aquesta manera estem valorant la tasca dels autors i donant valor al treball i l'habilitat que suposa ser creatiu.

dissabte, 19 d’octubre de 2013

Taller edició d'imatges

En aquest segon taller ens hem introduït en el maneig del programa per a edició d'imatges Gimp. En el link oficial http://www.gimp.org.es/us es pot descarregar el programa de manera gratuïta i, a més, podem consultar guies i tutorials molt pràctics.

Amb aquest programa podem editar les imatges, guardar-les en diferents formats, redimensionar-les, aplicar filtres, afegir altres capes, textos, etc.

Aquest taller pràctic ha constat de dues sessions. Una primera per a familiaritzar-nos amb el programa i les diferents eines i una segona sessió per posar-nos mans a l'obra manipulant una imatge. La nostra creació consistia en inserir un fons, afegir un o més rostres d'altra fotografia, incloure una imatge o gif, escriure un text i aplicar un filtre. Partint d'aquestes premisses, només calia afegir la nostra creativitat.

Aquesta ha estat la meva proposta...


Ah! I gràcies a aquest programa he pogut, finalment, crear la capçalera del meu blog que ja feia temps que volia canviar. El procediment ha estat molt semblat al de la pràctica del taller: un fons, inserir imatges, text i un filtre! Com que tinc tres blogs units he dissenyat la versió per a cada un d'ells.

I... aquí esta la meva nova imatge del blog. 
Animeu-vos a personalitzar el vostre blog!!

dimarts, 15 d’octubre de 2013

Experiència amb les TIC: CEIP Can Cantó

La metodologia emprada al CEIP Can Cantó (Eivissa) és un gran exemple d'Educació 2.0, és a dir, les noves tecnologies estan immerses dins el procés d'ensenyament-aprenentatge i fan que aquest sigui significatiu i dinàmic. Els infants no només aprenen a utilitzar les noves tecnologies, sinó que les empren com a eines per a construir el seu propi aprenentatge.

A la seva website (https://sites.google.com/site/lesticalceipcancanto/) ens expliquen com empren les TIC a la seva escola i ens proporcionen un gran recull d'experiències i recursos que ens poden servir per motivar-nos a introduir les noves tecnologies com a part imprescindible del dia a dia dins l'aula.

Algunes de les eines de la Web 2.0 que empren són:

· Portafolis: per gravar les seves lectures i fer un seguiment de la seva evolució, per crear blocs individuals, blocs d'aula, blocs de projectes, etc.
· Wikis: per fer reculls de poemes per Sant Jordi.
· Audacity: per gravar-se recitant poemes, per editar entrevistes, etc.
· Picasa: per fer presentacions, per compartir recursos, per elaborar mapes conceptuals, etc.
· Pissarres digitals: per dibuixar, per fer exposicions, etc.
· Google: per fer recerca d'informació, per a cercar imatges, etc.
· Pixton: per editar còmics.
· Correu electrònic: per enviar i rebre correus, per practicar la lecto-escriptura i intercanviar experiències.
· Open Office: per elaborar documents i presentacions.
· Pàgines web: elaborades pels mestres amb instruccions sobre el procés de treball.
· Fotobabble: per fer pòsters o felicitacions.
· Skype: per compartir projectes amb altres escoles, converses amb altres països, etc.

Com ens demostra el CEIP Can Cantó el ventall de possibilitats és molt extens, això sí, és indispensable la formació per part del mestre, la preparació prèvia de totes les activitats i la motivació i implicació de tot l'equip educatiu.

dilluns, 7 d’octubre de 2013

La cacera del tresor

Un exemple de proposta que respon a la vessant d'Educació 2.0 és la "Cacera del tresor", una pàgina web dissenyada pel mestre on apareixen una sèrie de preguntes i un llistat amb els links on els alumnes poden trobar les respostes. A més, al final, s'inclou la gran pregunta, la resposta de la qual emergeix de la comprensió de la informació i que requereix de reflexió per part de l'alumne, i fins i tot, d'una posada en comú si la tasca s'ha realitzat en grup.

A continuació, trobareu alguns enllaços que he trobat interessants per a treballar a Educació Infantil:

Educació 2.0.: marca, moda o nova visó de l'educació?

En aquesta primera entrada vull reflexionar sobre el capítol 1, de Julian Cabecero Almenara, extret del llibre "Web 2.0.: El uso de la web en la sociedad del conocimiento. Investigación e implicaciones educativas".

Segons l'autor, el terme Educació 2.0 fa referència a la nova manera d'ensenyar i aprendre que requereix la nostra societat actual, on els infant i els joves neixen i es desenvolupen envoltats de tecnologia. El més important no és la quantitat de tecnologia que ens rodeja, sinó el fet de com han d'enfrontar-se les institucions formatives a aquesta nova realitat.

Els ordinadors o els mòbils no són merament màquines sinó que són eines de comunicació social i una font d'informació inesgotable. Precisament per això, l'Educació 2.0 no fa referència només a l'ús de les noves tecnologies a les escoles, sinó que aporta una nova visió del procés d'ensenyament-aprenentatge. Un procés actiu, dinàmic, on el mestre és un guia i els alumnes aprenen per ells mateixos. Per una part, aprenent estratègies per avaluar i sintetitzar la informació que té al seu abast, i per altra part, construint-ne de nova a partir de la reflexió i del treball col·laboratiu.

Aquest procés d'Educació 2.0 requereix noves habilitats i competències per part dels mestres quant a noves tecnologies per poder seleccionar materials de qualitat, per crear situacions significatives i motivants i per poder avaluar els aprenentatges que aquest tipus de propostes esdevenen.